Prečo práve ja?

Účtovníctvu pre podnikateľské subjekty sa naplno venujem od roku 1996. V  roku 1998 k podnikateľskému účtovníctvu sa venujem aj účtovníctvu pre neziskový sektor a to pre občianske združenia a združenia obcí. V roku 2010 som začala pracovať ako hlavná kontrolórka viacerých obcí, ktoré majú zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie. Popri zamestnaní som vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v odbore verejná správa a regionálny rozvoj a v roku 2014 som úspešne vykonala rigoróznu skúšku v tom istom odbore.
Od roku 2015 - 2018 som zároveň pracovala aj ako riaditeľka v združení obcí.

Pri práci sa riadim mottom 
"Na každý problém alebo situáciu existuje riešenie" a ja Vám to riešenie ponúkam.
Využitím mojich služieb
ušetríte finančné prostriedky na:


- mzdové náklady na svojho účtovníka
- náklady na nákup kancelárskej techniky
- náklady na školenia a vzdelávanie
Využitím mojich služieb
získate :


- svoj čas
- profesionálne spracované účtovníctvo
- odborné poradenstvo
Využitím mojich služieb
získate bonus:

- elektronickú komunikáciu a zastupovanie  na úradoch  ( SP, ZP, DÚ)

Čo ponúkam ?

ÚČTOVNÍCTVO

Jednoduché a podvojné účtovníctvo pre......
MZDOVÚ A PERSONÁLNU AGENDU

Úplné spracovanie personalistiky a miezd...
PORADENSTVO

Účtovné a ekonomické poradenstvo...
VYPRACOVANIE

Vypracovanie návrhov zmlúv...

Ponúkam vzdelávanie vaších pracovníkov!

Moja ponuka

Účtovníctvo PhDr. Janette Brnáková

Účtovníctvo


Jednoduché účtovníctvo pre:
- podnikateľov
- Občianske združenia
- Združenia obcí

Podvojné účtovníctvo pre:
- podnikateľov
- Občianske združenia
- neziskové organizácie
- obce
- príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou

Mzdová a personálna agenda PhDr. Janette Brnáková

Mzdová a personálna agenda


- mesačné spracovanie miezd na základe podkladov
- výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
- podklady pre úhrady miezd, odvodov a daní
- evidencia dochádzky, výpočet PN
- evidencia stravného, sociálneho fondu, daňového bonusu
- evidencia listov dôchodkového zabezpečenia
- ročné zúčtovanie preddavkov daní a zdravotného poistenia
- ...

Poradenstvo PhDr. Janette Brnáková

Poradenstvo


- účtovné a ekonomické ( daňová optimalizácia výdavkov, výpočet daňovej povinnosti a zákonné možnosti úpravy základu dane)

- v oblasti rozpočtovníctva obcí, príspevkových a rozpočtových organizácií

Vypracovanie PhDr. Janette Brnáková

Vypracovanie


- návrhov zmlúv v súlade s Občianskym a Obchodným zákonníkom ( kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, príkazné zmluvy atď.)

- návrhov Všeobecne záväzných nariadení obce v súlade so všeobecne platnými právnymi zákonmi

- interných smerníc a dokumentov

Vzdelávanie


- v oblasti účtovníctva

- v oblasti rozpočtovníctva


obchodné meno: PhDr. Janette Brnáková, miesto: Za múrom 12 935 05 Pukanec, IČO: 52003418, č. živ. reg: 420-32822
Copyright © 2019, Ján Čalovka